سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
دوستیِ برادران دنیایی، بر اثر زودْ گسلیِ علل آن، گسسته می شود . [امام علی علیه السلام]
مقاله جدید

تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

مقدمه

مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است. بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.  

مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون

  ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.» بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم. این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است. فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است. اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم. الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت وارده. از این شرایط عمومی آنچه در اینجا قابل بحث به نظر می رسد تقصیر است. پاره ای شرایط اختصاصی نیز در مسئولیت سرپرست وجود دارد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد: 1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر- در بند اول ماده 7 از «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او  می باشد» سخن به میان آمده است که ما به جای این عبارت کلمه سرپرست را بکار بردیم. بعضی از علمای حقوق بر آنند که دو کلمه «نگاهداری» و «مواظبت» در این ماده به طور مترادف و به یک معنی بکار رفته اند.    بعضی دیگر اظهار عقیده کرده اند که لفظ نگاهداری اعم از واژه مواظبت است «چه نگاهداری مشتمل بر مواظبت و هم تهیه تمام یا قسمتی از لوازم ضروری زندگی مجنون یا صغیر از قبیل خوراک و پوشاک و محل سکونت اوست». به نظر می رسد که نگاهداری در این ماده به معنی خاص و حقوقی که از آن به حضانت هم تعبیر می کنند بکار رفته است. این نگاهداری در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است و تابع شرایط احکام خاصی است که در موارد 1168 تا 1179 قانون مدنی و مواد 12 تا 14 قانون حمایت خانواده مقرر شده است. قوانین مذکور برای این مفهوم خاص حقوقی گاهی کلمه نگاهداری (یا نگهداری) و گاهی کلمه حضانت را بکار برده اند. اما کلمه مواظبت اعم است و دارای معنی خاص حقوقی نیست و به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارتست از پیوسته مراقب کاری بودن و نگهبانی کردن. به هر حال، بند اول ماده 7  دارای مفهومی گسترده است و شامل هر کسی می شود که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد. بنابراین هر یک از پدر، مادر، وصی و قیم، در صورتی که عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدیر مدرسه و آموزگار که قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاری که بر حسب قرارداد یا قانون، مواظبت مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او را به عهده گرفته است؛ تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

 

 

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط دهواری 96/9/27:: 1:55 عصر     |     () نظر

تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

مقدمه

مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است. بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.  

مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون

  ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.» بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم. این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است. فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است. اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم. الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت وارده. از این شرایط عمومی آنچه در اینجا قابل بحث به نظر می رسد تقصیر است. پاره ای شرایط اختصاصی نیز در مسئولیت سرپرست وجود دارد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد: 1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر- در بند اول ماده 7 از «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او  می باشد» سخن به میان آمده است که ما به جای این عبارت کلمه سرپرست را بکار بردیم. بعضی از علمای حقوق بر آنند که دو کلمه «نگاهداری» و «مواظبت» در این ماده به طور مترادف و به یک معنی بکار رفته اند.    بعضی دیگر اظهار عقیده کرده اند که لفظ نگاهداری اعم از واژه مواظبت است «چه نگاهداری مشتمل بر مواظبت و هم تهیه تمام یا قسمتی از لوازم ضروری زندگی مجنون یا صغیر از قبیل خوراک و پوشاک و محل سکونت اوست». به نظر می رسد که نگاهداری در این ماده به معنی خاص و حقوقی که از آن به حضانت هم تعبیر می کنند بکار رفته است. این نگاهداری در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است و تابع شرایط احکام خاصی است که در موارد 1168 تا 1179 قانون مدنی و مواد 12 تا 14 قانون حمایت خانواده مقرر شده است. قوانین مذکور برای این مفهوم خاص حقوقی گاهی کلمه نگاهداری (یا نگهداری) و گاهی کلمه حضانت را بکار برده اند. اما کلمه مواظبت اعم است و دارای معنی خاص حقوقی نیست و به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارتست از پیوسته مراقب کاری بودن و نگهبانی کردن. به هر حال، بند اول ماده 7  دارای مفهومی گسترده است و شامل هر کسی می شود که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد. بنابراین هر یک از پدر، مادر، وصی و قیم، در صورتی که عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدیر مدرسه و آموزگار که قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاری که بر حسب قرارداد یا قانون، مواظبت مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او را به عهده گرفته است؛ تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

 

 

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط دهواری 96/9/27:: 1:54 عصر     |     () نظر

 

پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها

پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها

پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها – جدول تقسیم کار – نمودار جریان کار – طرح جا و مکان 116 اسلاید

متداولترین فنون و تکنیکهایی که آنالیست را در زمینه بهبود وضع فعلی و پیشنهاد وضع آتی یاری می دهند عبارتند از:

¡بررسی تقسیم کار

¡بررسی جریان کار

¡بررسی جا و مکان

¡کنترل فرمها

¡کنترل اسناد و سیستمهای بایگانی

¡اندازه گیری کار

تعریف : جدول تقسیم کار جدولی است که نشان می دهد کارکنان سازمان در یک مدت معین, چه کارهایی را انجام می دهند و چه مقدار وقت صرف انجام دادن این کارها می کنند .

پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط دهواری 96/4/29:: 2:53 عصر     |     () نظر

پروژه طراحی سی دی مولتی مدیا برای دانشگاه سما واحد نیشابور:

این سی دی با استفاده از نرم افزار Multimedia Builder طراحی و ساخته شده است.این نرم افزار با داشتن امکانات جالبی در زمینه های طراحی اینگونه سی دی ها امکانات جالبی را برای شرکتها فراهم نموده تا اقدام به معرفی محصولات و یا زمینه های کاری و معرفی خود به دیگران را داشته باشند.

محیط نرم افزار ساده و به گونه ای طراحی شده است تا بتوان از امکانات سایر نرم افزارها نیز مانند Flash ، نرم افزارهای ویرایش تصاویر وهمچنین ویرایش فیلم استفاده کرد.همچنین خود نرم افزار هم دارای شی هایی با افکتهای مخصوصی بوده که می تواند به جذابیتهای کار اضافه نماید.

این نرم افزار همچنین با داشتن امکان کامپایل برنامه آن را به صورت فایل اجرایی در آورده و همچنین یک فایل Autorun نیز ایجاد میکند.

اساس کار نرم افزار بر ایجاد صفحات و لینک بین صفحات بنا شده است همچنین دارای یک زبان اسکریپتی می باشد که می تواند از آنها برای برنامه نویسی نیز استفاده کرد.این کدها به دوصورت وارد پروژه می شوند یا بصورت دستی که لازم به دانستن نحوه برنامه نویسی و کدهای آن است و یا با استفاده از ویزارد برنامه که این کدها را داخل خود دارد و برای هر شی امکاناتی را در این زمینه فراهم نموده است.در زیر محیط این نرم افزار را مشاهده می کنید.

 

فهرست

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه                                                                                             2

جمع آوری                                                                                  4

شمای کلی برنامه                                                                          7

صفحات                                                                                          9

پروژه طراحی سی دی مولتی مدیا


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط دهواری 96/1/19:: 9:39 عصر     |     () نظر

مقاله ترمینالوژی پایه و مفاهیم

تعریف و ریاضیات کاربردی

در اول بخش 3 کلاس فیزیک ، ما قوانین نیوتن رابرای تحلیل و تجزیه حرکت اشیاء مورد استفاده قرار می دهیم . مجموعه اطلاعات و تأکید بر آنها برای تعین سرعت یک شیء بکار برده شده است . اطلاعات تسریع یافته متعاقباً برای تعیین اطلاعات درباره سرعت و شتاب یا تغییر مکان یک شی ء پس از دادن یک دوره زمانی بکار برده می شود . در این خالت ، قوانین نیوتن به عنوان یک برنامه مفید برای تحلیل  حرکتی و پیش بینی درباره موقعیت نهایی حرکت شی ء اجرا می شود . در این بخش ، یک برنامه کاملاً مختلف برای تجزیه و تحلیل حرکت اشیاء بکار برده شده است . حرکت از ادراک کاری و انرژی تلقی می گردد . تأثیری که کار بر انرژی یک شی ء ( یا سیستم اشیائ )  دارد مورد برسی خواهد بود . نتیجه سرعت و یا ارتفاع اشیاء می تواند از اطلاعات انرژی پیش بینی شود . به منظور درک این روش انرژی کاری برای تجزیه و تحلیل حرکتی ، مهم است که در ابتدا یک درک اساسی از چند عبارت اساسی داشته باشید . بنابراین ، درس یک این بخش بر تعاریف  و معانی چنین عباراتی به عنوان کار ، انرژی مکانیکی ، انرژی پتانسیل ، انرژی حرکتی و قدرت توجه دارد .

 

در فیزیک ، کار به عنوان یک نیروی تأثیر گزار بر شیئ تعریف شده است که باعث جابجایی اشیاء می باشد . در اینجا سه لغت کلیدی در این تعریف وجود دارد – نیرو ، جابجایی ، هدف . به منظور اینکه نیرویی شرایط لازم برای انجام کار را بر روی شیء داشته باشد ، آنجا باید یک جابجایی وجود داشته باشد  و نیرو باید باعث جابجایی گردد . در اینجا چندین نمونه  جالب در مورد کار وجود دارد که در زندگی روزمره قابل مشاهده می باشد – اسب یک گاو آهن را بر روی زوین می کشد ، پدری چرخ  خواروبار را در راهروی مغازه خواروبار فروشی هل می دهد  ، یک دانشجو کوله پشتی پر از کتابش را بر روی شانه هاش حمل می کند ، یک وزنه بردار یک وزنه را  به بالای سرش می برد ، یک ورزشکار در رشته پرتاب وزنه  ، وزنه را پرت می کند و الی آخر . در همه مواردی که در اینحا ذکر شد یک نیرو بروی شیء وارد شده است که منجر به جابجایی شیء می شود .

پنج جمله پائین  را بخوانید و تعیین کنید که آیا آنها نمونه هایی از کار هستند یا نه ؟ سپس موس را بر روی منوی ظاهر شده حرکت دهید و پاسخ را برسی کنید .

 

جملات

معلم یک نیرو را بر روی یک دیوار بکار می برد و خسته می شود . یک کتاب از روی میز می افتد و بر روی زمین سقوط آزاد می کند . یک گارسون سینی پر از غذا را بالای سرش بوسیله دستهایش در طول اتاق حمل می کند . ( دقت کنید ، این سؤال مشکلی است که بطور مفصل در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت ).

یک راکت سرتاسر فضا را به سرعت طی میکند .

 

پاسخ با توضیح :

موس را بر روی پاسخ فشار دهید .

از لحاظ ریاضی ، کار بوسیله دنبال کردن این تساوی بیان شده است :

W=f*d*cosθ

 

در اینجا  f  نیرو ، d جابجایی و زاویه تتا به عنوان زاویه بین نیرو و بردار میزان جابجایی تعریف شده است . شاید مشکل ترین جنبه  تساوی بالا زاویه تتا باشد . ارزیابی زوایا به عنوان زاویه ای بین نیرو و جابجایی تعریف شده است . برای جمع آوری معنی آن، سه طرح زیر را دنبال کنید :نوشته شده توسط دهواری 96/1/8:: 1:0 عصر     |     () نظر